MY MENU

มอเตอร์เกียร์ขนาดเล็ก| Compact Gear Motor PEEI


มอเตอร์เกียร์ขนาดเล็ก Compact Gear Motor PEEI
 • ISO 9002 STANDARD
 • HIGH EFFICIENCY
 • LOW TEMPERATURE
 • 6W - 150W , 1-3 PHASE, 220-380VAC
 • DC MOTOR ALSO AVAILABLE

 
ส่วนประกอบและลักษณะของมอเตอร์เกียร์
มอเตอร์เกียร์ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1. มอเตอร์
หลักการทำงานของมอเตอร์
เป็นการนำพลังงานไฟฟ้ามาเปลี่ยนเป็นพลังงานกล โดยอาศัยการสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นภายในขดลวด Stator เพื่อผลักดันให้ตัว Rotor เคลื่อนที่ มอเตอร์ เป็นมอเตอร์ชนิดเหนี่ยวนำหรือเรียกว่า Induction Motor นั่นเอง

รูปแบบของมอเตอร์
รูปแบบของมอเตอร์ จะเป็นลักษณะหน้าแปลนสี่เหลี่ยมจตุรัส ทั้งนี้ การดีไซน์ของตัวมอเตอร์สามารถนำไปใช้งานได้โดยตรงกับชิ้นงาน หรือประกอบเข้ากับหัวเกียร์ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานเป็นหลัก แต่รูปแบบที่นิยมใช้มักจะใช้ควบคู่กับหัวเกียร์

ส่วนประกอบของมอเตอร์
1. Motor Case ตัวเสื้อของมอเตอร์ ทำจากอลูมิเนียมทำให้มีน้ำหนักเบา
2. Fan ใบพัดมอเตอร์ทำจากเหล็กปั๊มขึ้นรูป ช่วยในการระบายความร้อนให้กับมอเตอร์
3. Fan Cover ฝาครอบท้ายมอเตอร์ทำจากเหล็กปั๊มขึ้นรูป
4. Bracket ทำจากอลูมิเนียม
5. Output Shaft ทำจากเหล็ก
6. Stator
7. Rotor

2. หัวเกียร์
หลักการทำงานของหัวเกียร์
หน้าที่หลักของหัวเกียร์ มีหน้าที่ลดรอบของมอเตอร์ให้ลดลงตามความต้องการของลูกค้า และมีอัตราทดในการเลือกใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่อัตราทด 1 : 3 - 1 : 2000

ส่วนประกอบของหัวเกียร์
1. Case (ตัวเสื้อหัวเกียร์ ) ทำจากอลูมิเนียม
2. เฟืองเกียร์
3. Output Shaft
4. ฝาปิดด้านหน้าและด้านหลังของชุดเกียร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้ที่ Click Here