MY MENU

มอเตอร์เกียร์ขนาดเล็ก | Compact Gear Motor

หลักการทำงานของมอเตอร์
มอเตอร์เป็นมอเตอร์ชนิดเหนี่ยวนำหรือเรียกว่า Induction Motor เป็นการนำพลังงานไฟฟ้ามาเปลี่ยนเป็นพลังงานกล โดยอาศัยการสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นภายในขดลวด Stator เพื่อผลักดันให้ตัว Rotor เคลื่อนที่

รูปแบบของมอเตอร์
จะเป็นลักษณะหน้าแปลนสี่เหลี่ยมจตุรัส ทั้งนี้การดีไซน์ของตัวมอเตอร์สามารถนำไปใช้งานได้โดยตรงกับชิ้นงาน หรือประกอบเข้ากับหัวเกียร์ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานเป็นหลัก แต่รูปแบบที่นิยมใช้มักจะใช้ควบคู่กับหัวเกียร์

หลักการทำงานของหัวเกียร์
มีหน้าที่ลดรอบของมอเตอร์ให้ลดลงตามความต้องการใช้งาน มีอัตราทดในการเลือกใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่อัตราทด 1 : 3 - 1 : 2000

ตัวอย่างกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน Compact Gear ได้แก่
ระบบลำเลียง (Conveyor), เครื่องจักรงานอุตสาหกรรมอาหาร, เครื่องแพคกิ้งต่างๆ, งานป้ายโฆษณา, เครื่องโม่หรือบดอาหารขนาดเล็ก


 
แบรนด์ที่มีจำหน่าย